Endú-te la participació infantil i juvenil de campaments!

La participació infantil sempre ha sigut un dels eixos principals en l’educació en el lleure i un aspecte clau durant els campaments però, què és i què hem de tenir en compte?

Podem definir la participació infantil com el procés pel qual els infants i joves assumeixen les seves responsabilitats com a membres actius i compromesos de l’entitat, garantint el reconeixement de les seves aportacions i el valor d’aquestes, així com la seva vinculació en diferents nivells de decisió, per aportar les seves idees, opinar, proposar, executar i/o valorar sobre els temes que els afecten tant a ells com a la seva comunitat.

Per dur a terme una participació infantil real cal que les relacions siguin horitzontals i que els canals d’informació siguin àgils i adequats a les diferents edats. Cal crear un ambient respectuós on cada persona es senti integrada i respectada.

El procés ha de partir dels interessos, motivacions i possibilitats de fer dels infants garantint la implicació i autogestió en els diferents nivells. També és important promoure espais intergeneracionals per aconseguir una participació més diversificada i integradora.

No podem oblidar també que seran necessaris espais d’avaluació contínua per adaptar-nos a les realitats de cada moment i de cada grup.

Un error habitual en la participació infantil és el de reproduir dinàmiques adultes. Per aquest motiu cal tenir clar que els infants en són els protagonistes i que les persones adultes només han de facilitar, acompanyar i promoure la seva implicació. Per això cal garantir dinàmiques lúdiques i creatives que s’ajustin a la singularitat dels infants.

 

El següent llistat ens proporcionarà eines per treballar la participació infantil a les nostres entitats:

 • Reconeixement de les capacitats i expertesa de la infància

Cal tenir present que els infants són grans coneixedors de la realitat dels caus i esplais dels quals formen part. Tenen una experiència que no es pot suplir ni menystenir.

 • Inclusió

Hem de considerar els infants com a part de l’estructura participativa de l’entitat; no té sentit parlar del lleure infantil sense que els infants en prenguin part.

 • Transversalitat

Cal abordar la participació infantil de forma transversal no només en als aspectes que els vinculen directament sinó en altres espais de decisió del funcionament general de l’entitat.

 • Diversitat

Cal tenir com a referents els principis d’equitat, d’igualtat d’oportunitats i d’inclusió, posant l’atenció a la diversitat i tenint presents les diferents infàncies que hi ha dins de l’entitat. Cal atendre i respectar les singularitats com a grup d’edat en relació als ritmes i les formes d’abordatge dels temes, a la gestió dels temps, a les formes de comunicació i gestió de la informació i a altres components que configuren els ritmes en els processos de participació. És especialment important el respecte per la diferència d’opinions que tenen els infants sobre els temes i la manera com abordar-los.

 • Adhesió voluntària

La participació infantil ha de ser essencialment voluntària, per la qual cosa s’ha de promoure la llibertat d’escollir i decidir si volen implicar-s’hi o no, així com el grau i en quins aspectes volen fer-ho.

 • Corresponsabilitat

Els infants han de ser inclosos en les respostes col·lectives davant dels reptes socials i comunitaris d’allò que és compartit.

 • Transparència

Els nois i noies han de tenir accés a tota la informació que es genera en el procés. Cal garantir que són coneixedors de tot allò que té relació amb l’exercici de la participació i de tots els canals a través dels quals poden expressar les seves opinions i posicions. És imprescindible que la informació a la qual han de tenir accés utilitzi un llenguatge adequat i adaptat a la seva etapa evolutiva. La transparència no és només tenir accés a la informació, sinó a la seva comprensió i oportunitats de gestió.

 • Transformació

La participació infantil ha d’estar pensada per construir, sumar, aportar i transformar aspectes de l’entorn, i cal treballar per la participació infantil des del respecte i la llibertat.

 • Creativitat

La participació infantil ha d’estar oberta a innovacions creatives. Els processos participatius en què els infants són protagonistes han d’idear-se des d’altres paràmetres que els que es fan servir habitualment amb els adults. S’han de cercar propostes diferents i diferenciades en les quals se sentin inclosos, reconeguts i amb possibilitats de participar.

 

Des de l’Àmbit de Participació Infantil i Juvenil de Minyons Escoltes i Guies, han resumit en 10 frases les idees apreses després de participar en el projecte «Laboratori d’Acció i Innovació Educativa als agrupaments».

 1. Infants, joves i adults poden aprendre junts sobre la participació infantil i juvenil, només cal provar-ho.
 2. Els infants i joves son creatius i tenen molta imaginació; poden aportar moltes idees de molt valor.
 3. Els infants i joves necessiten que es confiï en ells i se’ls escolti.
 4. Els infants i joves aprenen a participar a la vegada que els adults aprenen a acompanyar aquest procés.
 5. Els infants i joves tenen diverses maneres d’expressar les seves opinions, necessiten metodologies inclusives que els facilitin la seva participació.
 6. Als infants i joves els hi calen ganes, motivació i il·lusió per a participar. Veure petits resultats al dia a dia és també és important per avançar.
 7. Els infants i joves necessiten un espai i temps concrets per a decidir sobre temes que els afecten.
 8. Els infants i joves necessiten conèixer com funciona el seu entorn i el món en general, així podran decidir on i com volen participar.
 9. Pels infants i joves la comunicació és important, han d’entendre bé què han de decidir, com i perquè.
 10. Els infants i joves aprenen a participar participant. Els adults, també.