Cel nocturn de qualitat a Saldes!

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat el municipi de Saldes com el primer en disposar d’espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ). Aquest distintiu certifica les condicions que permeten gaudir d’un medi natural nocturn a zones accessibles a la ciutadania.

L’ECNQ és una figura de protecció derivada del Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aprovat pel Govern de la Generalitat el 2015.

El municipi està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica per mantenir i millorar les seves condicions. S'estan programant una sèrie d’accions per promoure la valorització del recurs ambiental mitjançant xerrades de personal especialitzat, activitats encaminades a impulsar el coneixement del medi natural nocturn (observacions astronòmiques, excursions nocturnes, turisme rural...), habilitació dels espais declarats (senyalització, facilitat d’accés), i millores de les instal·lacions d’enllumenat.

Enllaç a la notícia original